• Wie we zijn

Geboorte van BMA

Het team van Belgische Vroedvrouwenverenigingen, Brussel 2008

De Belgische vroedvrouwen werken al vele jaren samen! Sinds 1995 bundelen ze hun krachten binnen het Belgisch Raadgevend Comité voor Vroedvrouwen en vervolgens binnen de Federale Raad. In 2008 besloten ze om op associatief niveau samen te werken om hun zichtbaarheid op de internationale scène te verbeteren.

De BMA werd toen opgericht om te werken rond drie grote thema’s

• de ontwikkeling van Belgische praktijkvoering van vroedvrouwen binnen hun bevoegdheden en competenties
• de promotie en erkenning van de normale bevalling
• de ondersteuning van het beroep zoals gedefinieerd door de ICM.

• Lidmaatschap en mandaten

Lidmaatschap

Volwaardige leden van de BMA zijn vroedvrouwen of studenten vroedkunde die lid zijn van een beroepsvereniging (UPSFB, VBOV, AFSFC) en die zich op nationaal niveau inzetten om het beroep eendrachtig uit te dragen en op internationaal niveau te profileren.

Aanvragen voor het lidmaatschap kunnen, vergezeld van een motivatiebrief en een curriculum vitae, worden ingediend bij de raad van bestuur van de BMA. De leden van de BMA zullen een billijke vertegenwoordiging van de beroepsverenigingen hebben.

Mandaten

De leden van de raad van bestuur worden in de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen gekozen voor een periode van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Europese en internationale vertegenwoordiging

Wanneer EMA en ICM verkiezingen houden voor hun afgevaardigden, stemmen de effectieve leden van de BMA voor de vrijwilligers van de vereniging die zich engageren om België te vertegenwoordigen op meerjarige evenementen zoals raden, algemene vergaderingen en congressen.

Praktische organisatie

De effectieve leden komen vier zaterdagochtenden per jaar bijeen voor vergaderingen die gewoonlijk drie tot vier uur duren, face-to-face of op afstand, afhankelijk van de situatie. Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarbij de aangesloten leden, d.w.z. alle leden van de vertegenwoordigde beroepsverenigingen, welkom zijn, maar geen stemrecht hebben.

Momenteel werkt de BMA op louter vrijwillige basis. Onze gebruikelijke werktaal is het Engels, evenals de nationale talen.

.

• De vroedvrouw in België en in de wereld zoals gedefinieerd door de ICM

Definitie van de vroedvrouw

Een vroedvrouw is een persoon die met succes een opleiding tot vroedvrouw heeft afgerond die gebaseerd is op de ICM Essential Competencies for Midwifery Practice en het raamwerk van de ICM Global Standards for Midwifery Education en die erkend is in het land waar het zich bevindt; die de vereiste kwalificaties heeft verworven om geregistreerd te worden en/of een wettelijke vergunning heeft om verloskunde uit te oefenen en de titel van ‘vroedvrouw’ te dragen ; en die aantoont bekwaam te zijn in het uitoefenen van de praktijk van de vroedvrouw.

Werkingssfeer van de vroedvrouw

 

De vroedvrouw wordt erkend als een verantwoordelijke en verantwoordelijke beroepsbeoefenaar die met de vrouw samenwerkt om de nodige hulp, verzorging en raad te geven tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode, om bevallingen te leiden onder de eigen verantwoordelijkheid van de vroedvrouw en om zorg te dragen voor de pasgeborene en de zuigeling. Deze zorg omvat preventieve maatregelen, het bevorderen van een normale geboorte, het opsporen van complicaties bij moeder en kind, het verlenen van medische zorg of andere passende hulp en het uitvoeren van noodmaatregelen.

De vroedvrouw heeft een belangrijke taak in de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, niet alleen voor de vrouw, maar ook binnen het gezin en de gemeenschap. Deze werkzaamheden moeten betrekking hebben op de prenatale voorlichting en de voorbereiding op het ouderschap en kunnen zich uitstrekken tot de gezondheid van de vrouw, de seksuele en reproductieve gezondheid en de verzorging van het kind.

Een vroedvrouw kan haar beroep uitoefenen in elke omgeving, zoals thuis, in de gemeenschap, in ziekenhuizen, klinieken of gezondheidscentra.

Definitie van de vroedvrouw

De bevoegdheden en competenties van de vroedvrouw zijn eigen aan het beroep van de vroedvrouw en kan enkel uitgeoefend worden door personenen die een diploma van ‘vroedvrouw’ bezitten. Het heeft een uniek geheel van kennis, vaardigheden en professionele attitudes die afkomstig zijn uit disciplines die gedeeld worden door andere gezondheidsberoepen zoals wetenschap en sociologie, maar die beoefend worden door vroedvrouwen binnen een professioneel kader van autonomie, partnerschap, ethiek en verantwoordelijkheid.

Filosofie en model van de vroedvrouwgeleide zorg

Overal ter wereld wordt vroedvrouw geleide zorg al eeuwenlang beoefend en heeft zij kenmerken en eigenschappen die verschillend zijn geëvolueerd naargelang de plaatselijke of regionale culturele en sociale tradities en kennis. Dit document geeft een universele, beschrijving van de filosofie en het model van vroedvrouw geleide zorg, zonder afbreuk te doen aan lokale of regionale kenmerken van vroedvrouw geleide zorg.

Verklaring van de rechten voor vrouwen en vroedvrouwen

De International Confederation of Midwives roept regeringen wereldwijd op om toegankelijke en effectieve vroedvrouw geleide zorg te erkennen en te ondersteunen als een fundamenteel mensenrecht van alle vrouwen, baby’s en vroedvrouwen.
De kwesties voor vrouwen rond gendergelijkheid en toegang tot onderwijs strekken zich ook uit tot vroedvrouwen als een door vrouwen gedomineerd beroep. De verklaring voor de rechten van vrouwen en vroedvrouwen richt zich op die fundamentele mensenrechten van vrouwen en vroedvrouwen die systematisch zijn ontkend en voegt een extra kader toe om regeringen te benaderen wanneer ze veranderingen eisen om de vroedvrouw geleide zorg en geboortezorg in het algemeen te verbeteren.

Internationale ethische code voor vroedvrouwen

De code behandelt de ethische mandaten van de vroedvrouw in overeenstemming met de Missie, de Internationale definitie van de Vroedvrouw, en de normen van ICM om de gezondheid en het welzijn van vrouwen en pasgeborenen binnen hun gezin en gemeenschap te bevorderen. Deze zorg kan de reproductieve levenscyclus van de vrouw omvatten, van de fase vóór de zwangerschap tot en met de menopauze en het levenseinde. Deze mandaten omvatten hoe vroedvrouwen zich verhouden tot anderen; hoe zij de vroedvrouwenpraktijk beoefenen ; hoe zij professionele verantwoordelijkheden en plichten handhaven; en hoe zij moeten werken om de integriteit van het beroep van de vroedvrouw te waarborgen.

Verloskunde in België zoals gedefinieerd door het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische verloskundige

In onze gezondheidszorgsystemen is de verloskundige de zorgprofessional die de kunst van de maieutiek (medisch verloskundige zorg) beoefent. De verloskundige zorgt voor vrouwen tijdens de preconceptie, zwangerschap, bevalling, kraambed en babytijd, terwijl het reproductieve en perinatale proces zich normaal ontvouwt.

Ze voert zelfstandig klinische en verloskundige procedures uit, brengt baby’s ter wereld en schrijft de nodige onderzoeken en medicatie voor. De verloskundige bevordert, ondersteunt en begeleidt borstvoeding.

De verloskundige spoort mogelijke fysieke, sociale en/of mentale risico’s voor de moeder en het kind op en verwijst hen indien nodig door naar een arts of andere zorgverlener. In dringende gevallen voert ze de nodige medische procedures uit in afwachting van gespecialiseerde medische hulp.

In geval van pathologie komt de vroedvrouw tussenbeide in samenwerking met en onder de verantwoordelijkheid van een arts.

De verloskundige is bevoegd om alle procedures uit te voeren die nodig zijn voor de uitoefening van haar beroep, in alle structuren waar haar deskundigheid vereist is.

Voor meer informatie over uw rechten tijdens de zwangerschap en bevalling kunt u deze link volgen, die u informatie geeft over de verschillende zorgpaden tijdens de zwangerschap, recente aanbevelingen voor goede praktijken en wetgevingsinformatie over patiëntenrechten.